Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοίνωση για θέματα επιδότησης πρόσληψης ανέργων


Ο σύλλογος επαγγελματιών κινεί τη διαδικασία για να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στο πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων για 5 μήνες με πλήρη επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και μισθού. Παρακάτω ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση. Για πληροφορίες είτε είστε επιχείρηση είτε είστε άνεργος καλέστε στο 6951 937 129 ή στείλτε email στο syepsa@gmail.com ή info@samothrakitravel.gr.

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε συνεργασία
με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
διαμόρφωσαν ένα ενιαίο, συνεκτικό επιχειρησιακό «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων
παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των
νέων στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ» με άμεση εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ που αφορούν στην
αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, πρόκειται
άμεσα να υλοποιηθεί η παρακάτω δράση:

«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών»

Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των
νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή
τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το
πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας
μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και
απασχόληση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Άνεργους Νέους έως 29 ετών (πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ,
απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και
περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων για:

Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με
καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring)
Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών


ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, κατόπιν
επιλογής σας, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθοδολογικό –
εργοδοτικό)

Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα
προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό

Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (14 μήνες * 300,00 €) για τις επιχειρήσεις που μετά
την πάροδο των 5 μηνών απασχόλησης, θα συνάψουν σύμβαση εργασίας με
ωφελούμενο από τη δράση.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ:

Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης
Απασχόληση σε επιχειρήσεις για διάστημα 5 μηνών
Αμοιβή από 400,00 € - 460,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου,
ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης.

Το γεγονός ότι οι αυξημένες ανάγκες για προσωπικό, καλύπτονται είτε μέσω υπερωριακής
απασχόλησης μονίμου προσωπικού ή με προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το όφελος της συνεργασίας μας στον κλάδο σας, ο οποίος
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής
κοινωνίας, όσο και στην οικονομική πρόοδο αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου